ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานของทางราชการ

  1.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  2.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  3.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  4.  คำสั่งมอบอำนาจฯ 2561
  5.  ประกาศฯ และ แบบ รปภ. 1-7  3_3
  6.  บัญชีรหัสพยัญชนะ ปี 61