ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการออกเลขที่หนังสือราชการของ ศธ. และ สป.

  1.  ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  2.  ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  3.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536
  4.  รูปแบบการแจ้งเวียน