ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการพิจารณาคำขอยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

  1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัย
  2.  ระเบียบการขออากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม