ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการเขียนสาร/คำนิยม

  1.  สรุปข้อมูลการเขียน เดือน พฤษภาคม 61
  2.  สรุปข้อมูลการเขียน เดือน มิถุนายน 61
  3.  สรุปข้อมูลการเขียน เดือน กรกฎาคม 61 ,  สารในโอกาสการเกษียณอายุราชการของผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม