ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.

  1.  สรุปสถิติการเดินทางไปราชการ เดือน พฤษภาคม 61