หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/ว 8089  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ที่ ศธ 04149/1682  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่ ศธ 04057/1364   ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ สขค 0204/ว.390  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ สพร 2561/ว 1835  ดาว์นโหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่ ศธ 04057/1693  ดาว์นโหลด