หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 3484  ดาวน์โหลด 

หนังสือการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ยสท. 160000/2096  ดาวน์โหลด