ฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักอำนวยการ สป.

1. การกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูง สป. (ปลัด/รองปลัด)

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

2. การกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูงใน สป.

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

3. การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

4. การเขียนสาร/คำนิยม

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

5. ออกเลขที่หนังสือราชการของ ศธ. และ สป.

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

6. กระบวนการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานของทางราชการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

7. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

8. จัดกิจกรรม/โครงการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

9. ขอพระราชทานเพลิงศพ/ดินพระราชทาน

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

10. สนับสนุนและประสานงานพระราชพิธี/รัฐพิธี/พิธีการต่างๆ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

11. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

12. การทดลองปฏิบััติหน้าที่ราชการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

13. การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

14. การให้โอนข้าราชการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

15. การรับโอนข้าราชการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

16. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

17. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

18. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

19. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

20. การจัดฝึกอบรมบุคลากร

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

21. ขอรับบำเหน็จบำนาญ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

22. ให้ยืมเงิน

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

23. การเบิกจ่ายเงิน

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

24. รับและนำส่งเงิน

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

25. การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

26. จัดเก็บค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

27. จัดทำรายงานการเงิน

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

28. ให้บริการยานพาหนะ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

29. ควบคุมครุภัณฑ์

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

30. จัดซื้อจัดจ้าง

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

31. จัดสรรเปลี่ยนแปลงงบประมาณและควบคุมเงินงบประมาณ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

32. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

33. รับเรื่องร้องเรียน

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

34. พิจารณาคำขอยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

 • ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน