ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (26.04.61)     ดาวน์โหลด