ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) – 11.04.61     ดาวน์โหลด