หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 4490 ดาวน์โหลด

  1. หนังสือสำนักงานเจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์ ที่ จอ.จฬ.05/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ ดาวน์โหลด
  2. หนังสือมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง การทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลด