รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out – of – Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) – 02-03-61     ดาวน์โหลด