ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 (16-02-61)    ดาวน์โหลด