สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว3474 ดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดาวน์โหลด