หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว2658 ดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมศ. ดาวน์โหลด