การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (29-12-60)     ดาวน์โหลด