หนังสืิอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19012 ดาวน์โหลด

หนังสืิอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 19013 ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) ดาวน์โหลด