แจ้งแนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/รัฐวิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียนโปแตซ (ประเทศไทย) 29-12-60     ดาวน์โหลด