การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (28-11-60)     ดาวน์โหลด