วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS (27-03-60)     ดาวน์โหลด