การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (20-10-60)     ดาวน์โหลด