การจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการของส่วนราชการ-หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-บุคลากรรัฐ) (06-11-60)

รายละเอียด