การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”(นปยส.) รุ่นที่ ๙

1 .การอบรม นยปส.

2.หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.

3.โครงการอบรมฯ

4. กำหนดการอบรมฯ

5. ใบสมัคร

6. หนังสือรับรอง