ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรีในแต่ละด้านหลักของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (30-10-60)     รายละเอียด