แจ้งความประสงค์จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (25 ต.ค.60)     รายละเอียด