การรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม นบส. ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

1.การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1

2.กำหนดการรับสมัครและฝึกอบรม

3.ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส.1

6.แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

7.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก