หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 15002 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด

ข้อมูลจากแผ่นซีดี หลักสูตร “องค์กรบ้านเกื้อรัก”

1.อริยสัจ 4 ในระดับ ศีล 5 (1.ทุกข์)

2. อริยสัจ 4 ในระดับ ศีล 5 (2.สมุทัย)

3. อริยสัจ 4 ในระดับ ศีล 5 (3.นิโรธ)

4. อริยสัจ 4 ในระดับ ศีล 5 (4.มรรค์มีองค์ 8)

5. สัมภาษณ์พิเศษ ศีล 5

6. บ้านเกื้อรัก ศีล 5

7. รายการธรรมในใจ ศีล 5

8. “่พ่อแบบ-แม่แบบ” ครูสอนศีล 5

9. รายการคนดลใจ ครูผู้สร้างเมืองศีล 5

10. สติปัฏฐาน 4 (การเปลี่ยนเซลล์ ด้วยตนเอง)