หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมเพิ่มเติมในปฏิทิน ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (17-10-60)     รายละเอียด