กิจกรรมจิตอาสาประชารัฐ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (06-10-60)     รายละเอียด