แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  (10-10-60)     รายละเอียด