การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function  – based)

หนังสือประทับตรา

ประกาศรับสมัคร

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

DIFA TES สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ