แจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการ สังกัดกระทรวง กรมต่างๆ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร (22-09-60)     รายละเอียด