ประกาศ ก.บ.จ.ต. (ฉบับที่ 3) และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 (29-08-60)     รายละเอียด