ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือเบิกเงินการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2560  (04-09-2560)     ดาวน์โหลด