มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับบที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน  (18-08-2560)     ดาวน์โหลด