ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ  (04-09-2560)     ดาวน์โหลด