การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (22-08-2560)     ดาวน์โหลด