การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน (21-09-25660)     ดาวน์โหลด     แบบแจ้งรายละเอียด