แนวทางการจัดการประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม (13-09-60)     รายละเอียด