ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ด้าน (07-09-60)     รายละเอียด