• การบริหารงานบุคคล     การคัดเลือกฯ ,  การประเมินฯ
  • แบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   รายละเอียด
  • คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ     ดาวน์โหลด
  • กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ     ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการจัดทำแผนอัตรากำลังกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการเลื่อนดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ปีงบประมาณ 2560     ดาวน์โหลด
  • ด้านบุคลากร     ดาวน์โหลด