แบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
       –  ตัวอย่างคำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง     ดาวน์โหลด
       –  แบบแจ้งผลการปฏิบัติราชการ 38 ค (2)     ดาวน์โหลด
       –  แบบแจ้งผลของศึกษานิเทศก์     ดาวน์โหลด
       –  กฎ ระเบียบ และแบบประเมินศึกษานิเทศน์     ดาวน์โหลด
       –  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตลาคม 2560)     ดาวน์โหลด
       –  ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารในเว็บ ops.sueksa.go.th     ดาวน์โหลด
       –  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)     ดาวน์โหลด
       –  สรุปขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ     ดาวน์โหลด