การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รบการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด