จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จำนวน 256 อัน