ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (15-09-2560)     ดาวน์โหลด

บัญชีนวัตกรรมไทย (11-09-2560)     ดาวน์โหลด

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (11-09-2560)     ดาวน์โหลด

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (22-09-2560)     รายละเอียด

เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค ตามหนังสือ ที่ ศธ 0201.5/13533 ลงวันที่ 21 กันยาน 2560 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (22-09-2560)     ดาวน์โหลด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือ ที่ ศธ 0201.5/13534 ลงวันที่ 21 กันยาน 2560 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (22-09-2560)     ดาวน์โหลด

เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค ตามหนังสือ ที่ ศธ 0201.5/13411 ลงวันที่ 20 กันยาน 2560 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน (21-09-25660)     ดาวน์โหลด     แบบแจ้งรายละเอียด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือ ที่ ศธ 0201.5/13412 ลงวันที่ 20 กันยาน 2560 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน (21-09-2560)     ดาวน์โหลด     แบบแจ้งรายละเอียด

การขออนุมติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (07-09-2560)     ดาวน์โหลด

การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (08-09-2560)     ดาวน์โหลด

การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (08-09-2560)     ดาวน์โหลด

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  (12-09-2560)     ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560  (05-09-2560)     ดาวน์โหลด

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ  (04-09-2560)     ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  (31-08-2560)     ดาวน์โหลด

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS  (05-09-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน3  (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน2  (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน1  (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน3  (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน2  (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน1  (22-08-2560)     ดาวน์โหลด

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (29-08-2560)     ดาวน์โหลด

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (08-09-2560)  เรียน ศธภ. ,   เรียน ศธจ.   และ   สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือเบิกเงินการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2560  (04-09-2560)     ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน  (25-08-2560)     ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  (24-08-2560)     ดาวน์โหลด

การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)  (24-08-2560)     ดาวน์โหลด

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (21-08-2560)     ดาวน์โหลด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับบที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน  (18-08-2560)     ดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  (18-08-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (18-08-2560)     ดาวน์โหลด

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (17-08-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน2  (17-08-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน1  (17-08-2560)     ดาวน์โหลด

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (16/08/2560)     ดาวน์โหลด

มาตรการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้  (10-08-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (10-08-60)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน2  (07/08/2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (07/08/2560)     ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (31/07/2560)   ไฟล์ที่ 1   ไฟล์ที่ 2

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)  (31/07/2560)     ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560  (27/07/2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน2  (27-07-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน1  (27-07-2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (25/07/2560)     ดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (20/07/2560)     ดาวน์โหลด