ราคากลางจ้างพัฒนาระบบทะเบียนประวัติผู้เ  ,  TOR -ระบบทะเบียนประวัติผู้เข้าอบรม