ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการตรวจและติดตามการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   27 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

– บริษัท กัลยภรณ์ ทรานสปอรต์ จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1. นางสาวอุษณี กิตติธนะบูรณ์
  2. นางสุวนิดา พูลแสง
  3. นางสาวยุพิน ปั้นประดับ