จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานชั่วคราว ณ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์