ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าห้องรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 704,844 บาท (เจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   11 สิงหาคม 2560

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในพระบรมราชูปถัม ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 รารยการ เป็นเงินทั้งสิน 704,844 บาท

– ใบเสนอราคาของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

 

– สำนักงานรัฐมนตรี