ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 710,844 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   11 สิงหาคม 2560

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 710,844 บาท

– ใบเสนอราคาของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

 

– สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน